6 çështje mbi shërbimin shëndetësor për personat LGBTI në Shqipëri

Personat LGBTI janë pjesë e shoqërisë. Ata janë vajza dhe djem, gra dhe burra nga të gjitha shtresat e shoqërisë që kanë të drejtë të marrin shërbim shëndetësor cilësor dhe të përshtatshëm, bazuar në nevojat specifike.

Ligji 10,17 Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë siguron që shërbimi shëndetësor udhëhiqet nga parimet e së drejtës për kujdes shëndetësor si e drejtë themelore e çdo individi, si edhe garantimin e të drejtave të barabarta, bazuar në mos diskriminim.

Zvogëlimi Dhunës LBT


Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT në kuadër të projektit me UN Trust fund ka parashikuar një projekt 2 vjecar të fokusuar te dhuna kundër vajzave LBT.
Projekti në vitin e parë fokusohet në një kërkim I cili do të fokusohet në dy fusha të shërbimeve: Shëndetsor dhe të Edukimit.
Kërkimi do shtrihet në Shkodër, Peshkopi, Tiranë, Elbasan, Pogradec dhe Vlorë, në mënyrë që të ketë shtrirje sa me të gjërë.
Qëllimi: Qëllimi i projektit është të zvogëlojë dhunën dhe diskriminimin ngaofruesit e shërbimeve kundrejt grave LBT. Kjo do të sjellë gëzim më të madh të të drejtave të tyre dhe zvogëlim të diskriminimit karshi grave LBT, si dhe akses më të mirë në edukim dhe shëndetësi.
Objektivat:
1. Institucionet kryesore të shëndetësisë dhe edukimit do të përmirësojnë ofrimin e shërbimit dhe të aksesit në mënyrë që të përmbushin nevojat e grave LBT.

2. Organizatat e grave dhe grupet e grave LBT do të forcojnë kapacitetet e tyre për të ndërvepruar me institucionet shtetërore në mënyrë që të advokojnë për të pasur një qasje më të mirë në rastet e dhunës ndaj grave në përgjithësi dhe ndaj grave LBT në veçanti.

X