Raport Vjetor 2020 - Gjendja e komunitetit LGBTI+ gjatë vitit 2020

Raport Vjetor 2020 - Gjendja e komunitetit LGBTI+ gjatë vitit 2020

Ky raport përmbledhës synon të sjellë një panoramë të gjetjeve të analizuara nga të dhënat e pyetësorit online “Diskriminimi dhe dhuna me bazë orientimin seksual dhe identitetin gjinor”, zhvilluar nga Aleanca kundër diskriminimit LGBT. Sondazhi u plotësua nga 295 individë të vetëidentifikuar si LGBTI+, një kampion që e bën këtë raport mjaft relevant në përcjelljen e zërit dhe problematikave
aktuale të vetë komunitetit.

test miri

teete

X