Call for Consultancy: Final external evaluation

Aleanca LGBT is currently recruiting an experienced evaluation expert with proven experience in assessing human rights projects, including projects supporting and promoting LGBTI+ rights and/or women's rights.

The consultant will evaluate the implementation of the project “Advancing social inclusion of LBT women through increased access to community based and integrated social services and by promoting models of inclusive practices”, which specifically aimed at supporting the extension of affirmative social care services for LBT women and non-binary people and their social inclusion through the promotion and implementation of models of joint case management, social enterprises, and housing.

10 Vite Tirana Pride

Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) pranon kërkesat e grave LBTI në Shqipëri

Nga: Dea Nini. Në muajin Tetor 2023, shteti Shqiptar ju nënshtrua procesit të rishikimit të 5-të nga Komiteti për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave sa i përket implementimit të Konventës për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave. Shqipëria e ka ratifikuar Konventën në fjalë në Maj të vitit 1994 dhe protokollin e saj opsional në Qershor 2003, duke u angazhuar drejt mbrojtjes së të drejtave të të gjitha grave nga çdo formë diskriminimi.

Në kuadër të procesit të rishikimit të shtetit shqiptar nga Komiteti CEDAW, Aleanca LGBTI dorëzoi pranë komitetit një raport paralel ku trajtohen me detaje aspekte të implementimit të konvetës në fusha si aksesi në shërbime, edukim, sistemin shëndetësor dhe njohjen ligjore për gratë lesbike, biseksuale, transgjinore dhe interseks në Shqipëri, ku u propozua një seri rekomandimesh dhe kërkesash konkrete në këto drejtime.

Implementimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në kontekstin shqiptar/Perspektivë LGBTI+

X